Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Postuma AGF (versie 01-02-2013)

Kantoorhoudende aan de Manenbergring 2 (8271 RX) te IJsselmuiden.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Zwolle: nr. 05019465

Wij zijn een transparante organisatie die zich ten doel stelt om de groente- en fruitspecialist in de breedste zin van het woord zo goed mogelijk te bedienen in Nederland met kwalitatief hoogwaardige producten en een uitgebreid assortiment en persoonlijke begeleiding.
Uitgangspunt van onze groothandel is, om voor u, een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Ook de foodservice is bij ons sterk in opkomst en via diverse klanten vinden er veel van onze kwalitatief hoogwaardige producten hun weg naar ziekenhuizen, bedrijfskantines en scholen.

Artikel 1
Door het enkel plaatsen van een order en/of de ontvangst van de geleverde goederen aanvaardt de koper/opdrachtgever de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: “ALV”) en geeft aan akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze ALV. De leveringsvoorwaarden van koper/opdrachtgever worden derhalve uitgesloten. Aanpassingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer. De door ons uitgebrachte offertes behelzen een vrijblijvend aanbod.

Artikel 2
Overeenkomsten komen pas tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding, welke blijkt uit een schriftelijke bevestiging aan de koper en/of opdrachtgever, dan wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan een mondelinge overeenkomst. Komt de overeenkomst niet schriftelijk tot stand, dan is het risico voor een onjuiste of onvolledige levering geheel voor de koper en/of opdrachtgever. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van een tot stand gekomen overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden aangeleverd en dienen door ons op bovenvermelde wijze te worden aanvaard. Al onze prijzen zijn in Euro (tenzij anders vermeld) en exclusief omzetbelasting. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

Artikel 3
De aflevering geschiedt af ons magazijn, zulks op het moment waarop de producten het magazijn verlaten, ingeval het transport door ons of in onze opdracht wordt uitgevoerd. Vanaf het moment van aflevering is de zaak voor risico van de koper. Overschrijding van eventueel overeengekomen levertijden kan de verkoper niet verplichten tot enige schadevergoeding.

Artikel 4
Alle producten blijven, ook na aflevering, eigendom van de verkoper, totdat zij volledig zijn betaald. Koper is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals de overdracht aan een derde of verkoop.

Artikel 5
Betaling dient te geschieden binnen afgesproken dagen na factuurdatum. Verkoper is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de koopovereenkomst en/of opdracht voort te gaan, zekerheid te verlangen van de koper en/of opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. Indien koper/opdrachtgever in verzuim is, hetgeen op de afgesproken dag na het verstrijken van de dag waarop de uiterlijke betaling had moeten plaatsvinden, het geval is, is de verkoper/opdrachtnemer genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit voortkomende kosten van incasso, waaronder mede inbegrepen het salaris van een door verkoper/opdrachtnemer ingeschakelde advocaat, deurwaarder of incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in rechte als buiten rechte, komen ten laste van de koper/opdrachtgever.
Over de vordering zal een verzuimrente berekend worden groot 5% per maand. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Ingeval van procedures is daarenboven verschuldigd het geliquideerde salaris volgens het geldende tarief en de na kosten. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen blijkens facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever uitdrukkelijk, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Koper/opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op verrekening met een eventuele vordering van haar op de verkoper/opdrachtnemer. Betaling dient te geschieden zonder enige korting, schuldvergelijking of opschorting van betaling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6
Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan koper en/of opdrachtgever of aan het opgegeven adres te worden gemeld. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. De koper mag het geleverde in hiervoor beschreven situatie ook binnen 24 uur retour zenden zonder daarvan melding te doen. Na verstrijken van voormelde termijnen vervalt het recht zich op enig gebrek te beroepen.

Artikel 7
Indien de koper/opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van de koper/opdrachtgever of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van de koper/opdrachtgever, heeft verkoper/opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle door verkoper/opdrachtnemer verder toekomende rechten. In vorenbedoelde gevallen zullen voorts alle vorderingen op de koper/opdrachtgever terstond ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 8
Bij overmacht is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (laten) ontbinden of de uitvoering van de verplichtingen van verkoper/opdrachtnemer tegenover de koper/opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht situatie zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer ligt van de verkoper/opdrachtnemer. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde van die personen, waarvan verkoper/opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van de producten, alsmede vertragingen die ontstaan zijn door weer’s en/of oogstomstandigheden.

Artikel 9
Verkoper/opdrachtnemer beperkt de aansprakelijkheid tot schade die door de koper/opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of schuld van de kant van de verkoper, en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Koper/opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren.
De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag ter zake de koopovereenkomst. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien verkoper voor de desbetreffende schade verzekerd is, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Artikel 10
Indien verpakkingsmateriaal op leenbasis wordt verstrekt, zoals onder andere emballage, dan dient de koper hiervoor als een goed huisvader zorg te dragen. Op eerste verzoek dient het verpakkingsmateriaal weer ter beschikking te worden gesteld. Emballage dient netjes gesorteerd, zonder afval ‘bezem’ schoon te worden ingeleverd, zo niet dan worden er kosten bij u in rekening gebracht. Om verschillen in aantallen te voorkomen wordt er van u verwacht dat de koper een briefje maakt met de getelde fusten per soort, zodat de chauffeur van Postuma dit direct kan controleren.

Artikel 11
Bij automatische incasso binnen 7 dagen heeft de klant jaarlijks recht op 0,5% korting over alle geleverde agf producten, exclusief eventuele retour gezonden producten en emballage in een kalenderjaar. Uitbetaling van deze betalingskorting geschiedt voor 31 januari van het opvolgende jaar. Wanneer de orderwaarde van de producten per stop minder is dan € 250,-behouden wij ons het recht voor om een bijdrage in de transportkosten te belasten.

Artikel 12
Verkoper behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met hem geleverde producten uitdrukkelijk voor.

Artikel 13
Op alle overeenkomsten, zowel inkoop- als andere overeenkomsten, met verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
De Nederlandse tekst is maatgevend. Voor transacties met het buitenland geldt, dat de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weense Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.