Algemene voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden

Postuma AGF is een transparante organisatie die zich ten doel stelt om de groente- en fruitspecialist in de breedste zin van het woord zo goed mogelijk te bedienen in Nederland met kwalitatief hoogwaardige producten en een uitgebreid assortiment en persoonlijke begeleiding. Uitgangspunt van onze groothandel is, om voor u, een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken.
Ook de foodservice is bij ons sterk in opkomst en via diverse klanten vinden er veel van onze kwalitatief hoogwaardige producten hun weg naar ziekenhuizen, bedrijfskantines en scholen.

1. Definities

Aanbod/Aanbieding Ieder aanbod van Leverancier aan Postuma AGF tot het aangaan van een Overeenkomst;
Aanvraag De uitnodiging van Postuma AGF aan een Leverancier tot het doen van een Aanbod
Postuma AGF Firma Postuma-Kampen (KvK-dossiernummer: 05019465), kantoorhoudende aan de Manenbergring 2 (8271 RX) te IJsselmuiden, zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;
Diensten De door Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Postuma AGF te verrichten werkzaamheden, als nader bepaald in de Overeenkomst;
Goederen De door Leverancier op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Postuma AGF te leveren goederen, zijnde zaken en/of vermogensrechten;
Leverancier De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) die aan Postuma AGF een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten en/of met wie Postuma AGF een Overeenkomst aangaat
Overeenkomst Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goederen door Leverancier aan Postuma AGF en/of het door Leverancier verlenen van Diensten aan Postuma AGF;
Partij(en) Postuma AGF en Leverancier c.q. ieder voor zich;
Schriftelijk Per brief, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;
Voorwaarden Deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Postuma AGF.

2. Toepasselijkheid

2.1.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanvragen, Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen, waaronder tevens wordt verstaan het plaatsen van een order.

2.2. De toepasselijkheid op enig Aanbod of enige Overeenkomst van (algemene of specifieke) door Leverancier gehanteerde (verkoop)voorwaarden wordt door Postuma AGF van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden Schriftelijk door Postuma AGF van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Leverancier op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Postuma AGF.

2.4. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze van rechtswege (automatisch) – zonder dat het nodig is dat dit afzonderlijk tussen de Partijen wordt overeengekomen – van toepassing op iedere daarna te sluiten overeenkomst tussen Partijen, tenzij in de van toepassing zijnde overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.5. In geval van nietigheid van of de vernietiging door Leverancier van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.6. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.7. Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1. Het uitbrengen van een Aanbieding c.q. het doen van een offerte door de Leverancier verplicht Postuma AGF niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Leverancier.

3.2. Op een Aanvraag van Postuma AGF volgt een onherroepelijk en niet vrijblijvend Aanbod van Leverancier dat gedurende een periode van minimaal dertig (30) dagen na ontvangst daarvan voor Postuma AGF geldig is.

3.3. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Postuma AGF een Aanbod van Leverancier Schriftelijk aanvaardt. Aan mondelinge, niet Schriftelijk bevestigde, afspraken kunnen Partijen geen rechten ontlenen.

3.4. Indien een Schriftelijke opdracht of een Schriftelijke Aanvraag door Postuma AGF wordt geplaatst zonder dat Leverancier daaraan voorafgaand een Aanbieding heeft gedaan of zonder dat Leverancier de opdracht bevestigt, komt de Overeenkomst tot stand door de levering van de Goederen of het begin van uitvoering van de Diensten overeenkomstig de opdracht of Aanvraag.

3.5. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Postuma AGF binden Postuma AGF slechts tegenover Leverancier indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door een door Postuma AGF gemachtigde persoon Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Leverancier.

4. Prijzen en tarieven

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast en kunnen tijdens de duur van de Overeenkomst niet worden gewijzigd, tenzij op de wijze als bepaald in artikel 4.4.

4.2. Prijzen en tarieven zijn vermeld in Euro’s, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Postuma AGF is niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven inclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten.

4.4. Leverancier is slechts gerechtigd de overeengekomen vaste prijzen en tarieven te verhogen, respectievelijk gehouden de vaste prijzen en tarieven te verlagen, indien Postuma AGF een wezenlijke wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden aanbrengt. De Leverancier is (voorts) slechts gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen en tarieven, indien Postuma AGF hiermee Schriftelijk heeft ingestemd.

5. Betaling

5.1. Voor de door Leverancier geleverde Goederen en/of door Leverancier uitgevoerde Diensten wordt door Leverancier een factuur gestuurd naar Postuma AGF.

5.2. Tenzij anders is overeengekomen zal betaling van de krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum plaatsvinden.

5.3. Betaling door Postuma AGF houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in c.q. acceptatie van de geleverde Goederen en/of uitgevoerde Diensten.

5.4. Indien Postuma AGF toerekenbaar tekortschiet in haar verplichting tot betaling, is Postuma AGF pas in verzuim op het moment dat zij door Leverancier Schriftelijk in gebreke is gesteld en zij na ommekomst van een termijn van veertien (14) dagen alsnog niet tot betaling is overgegaan.

5.5. Postuma AGF, alsmede aan haar gelieerde (rechts)personen, is gerechtigd alle vorderingen op Leverancier te verrekenen met iedere schuld die Postuma AGF (en/of aan Postuma AGF gelieerde (rechts)personen) aan Leverancier, dan wel aan Leverancier gelieerde (rechts-) personen, mocht hebben.

6. Uitvoering van Diensten

6.1. Leverancier is bij de feitelijke uitvoering van de Diensten geheel zelfstandig. Leverancier vrijwaart Postuma AGF van alle belastingen en sociale lasten van welke aard dan ook, inclusief rente, boetes, kosten et cetera die naar aanleiding van werkzaamheden van Leverancier ten behoeve van Postuma AGF van Postuma AGF worden geheven.

6.2. Leverancier verricht werkzaamheden voor en levert Diensten aan één of meerdere andere opdrachtgevers.

6.3. Leverancier is gehouden de overeengekomen aantallen te leveren op de vaste overeengekomen dagen, zoals opgenomen in de Overeenkomst.

6.4. Leverancier is gehouden om, voor zover van toepassing, de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst (inclusief derhalve de verplichtingen voortvloeiende uit deze Voorwaarden) op te leggen aan de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen.

7. Wijze van levering

7.1. Leverancier levert de Goederen af en draagt deze in eigendom over aan Postuma AGF op het moment van levering op de door de Postuma AGF aangegeven plaats. Leverancier staat ervoor in dat de Goederen vrij en onbelast zijn.

7.2. Tenzij Postuma AGF anders heeft bepaald, geschiedt levering van de Goederen Delivered Duty Paid (DDP) in het magazijn van Postuma AGF aan het adres van Postuma AGF (Manenbergring 2, 8271 RX te IJsselmuiden Nederland), als bedoeld in de meest recente versie van de Incoterms.

7.3. Leverancier is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering van de krachtens de Overeenkomst te leveren Goederen of Diensten. Verpakkings- en verzendingsinstructies van Postuma AGF dienen stipt te worden opgevolgd.

7.4. Enige (af- of op-)levering van Goederen of resultaten van Diensten door Leverancier aan Postuma AGF geldt niet als definitieve en onvoorwaardelijke acceptatie van de Goederen of Diensten door Postuma AGF.

7.5. In geval van reclames dan wel indien de Goederen ondeugdelijk blijken te zijn en/of te laat zijn geleverd, komen de kosten van retourzendingen voor rekening en risico van Leverancier. Leenemballage kan aan Leverancier franco worden geretourneerd voor rekening en risico van Leverancier.

7.6. Het is de Leverancier zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Postuma AGF niet toegestaan om enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst die verband houdt met de (levering van de) Goederen en/of (het verrichten van) de Diensten over te dragen aan een derde.

7.7. Leverancier is gehouden de Goederen behoorlijk te verpakken conform de wettelijke voorschriften en besluiten en eventuele door AGF Postuma aanvullende voorschriften. Bij de Goederen dient een paklijst aanwezig te zijn waarop, in ieder geval, staat vermeld het ordernummer van AGF Postuma, het soortnummer, productiedatum, houdbaarheidsdatum, aantal(len) en omschrijving(en).

7.8. Leverancier is verplicht Goederen te leveren die minimaal voldoen aan de kwaliteitsnormen die gesteld zijn door het Kwaliteits-Controle-Bureau, en/of aan aanvullende afgegeven kwaliteitsnormen gesteld door Postuma AGF in de overeengekomen Overeenkomst.

7.9. Leverancier is gehouden de te leveren Goederen te voorzien van de noodzakelijke informatie volgens de Kwaliteits-Controle-Bureau kwaliteitsnormen en te beschikken over een voedselveiligheidscertificaat en conform deze kwaliteitsnormen te handelen.

7.10. Leverancier verklaart dat de te leveren Goederen gecontroleerd zijn op residuen en bestrijdingsmiddelen. Leverancier voldoet aan het voorgaande indien zij in het bezit is van een Globalap certificaat of een ander soortgelijk voedselveiligheidscertificaat voor de te leveren Goederen en hierna handelt. Leverancier verklaart daarnaast dat de certificaten voor Postuma AGF te allen tijde zijn op te vragen bij de Leverancier.

7.11. Leverancier is verplicht om Schriftelijk aan Postuma AGF mededeling te doen van Goederen die een beperkte houdbaarheidsdatum hebben en daarbij Schriftelijk kenbaar te maken hoe de betreffende Goederen moeten worden behandeld.

8. Termijn van levering

8.1. De tussen Postuma AGF en Leverancier overeengekomen leveringstermijn(en) geldt (gelden) als fatale termijn(en), tenzij expliciet tussen Partijen anders is overeengekomen.

8.2. Indien Leverancier vertraging vermoedt, is Leverancier verplicht om Postuma AGF onmiddellijk Schriftelijk met redenen omkleed mede te delen dat de overeengekomen levertijd niet stipt kan worden nagekomen. Postuma AGF is bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn gerechtigd de Leverancier een nadere termijn te stellen waarbinnen de Leverancier aan zijn verplichtingen dient te voldoen, dan wel de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden zonder daarbij tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

8.3. De leveringstermijn vangt aan op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Acceptatie en garantie

9.1. Postuma AGF heeft te allen tijde het recht de door Leverancier te leveren Goederen voorafgaand aan, tijdens, of na levering, te onderwerpen aan een keuring en/of controle. Op eerste verzoek van Postuma AGF verleent Leverancier iedere medewerking aan deze keuring en/of controle, waaronder het toegang verlenen tot plaatsen waar de Goederen worden geteeld en/of opgeslagen. Indien alsdan blijkt dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, komen Postuma AGF – in afwijking van het bepaalde in artikel 7:23 BW – de rechten toe die voortvloeien uit de omstandigheid dat de Leverancier tekortschiet in zijn verplichtingen.

9.2. Postuma AGF informeert Leverancier tijdig over het tijdstip waarop keuring en/of controle plaatsvindt, zodat Leverancier hierbij aanwezig kan zijn. De kosten voor keuring en/of controle zijn voor rekening van Leverancier.

9.3. Leverancier garandeert gedurende de uitvoering van de Overeenkomst alsmede gedurende de redelijkerwijs te verwachten houdbaarheid voor zover het betrekking heeft op Goederen, dat alle geleverde Goederen en (de resultaten van) Diensten tenminste:

  1. van goede kwaliteit zijn;
  2. beschikken over de eigenschappen die door Leverancier zijn toegezegd;
  3. vrij zijn van afwijkingen en/of onvolkomenheden;
  4. compleet en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
  5. voldoen aan de daarvoor geldende specificaties, voedselvoorschriften en aan de in Nederland en/of de Europese Unie geldende wetten of andere van overheidswege gegeven voorschriften, zoals onder andere die met betrekking tot de gezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en elektromagnetische storingen.

9.4. Alle afwijkingen en/of onvolkomenheden in eigenschappen als maat, kwaliteit, kleur en/of houdbaarheid die zich tijdens een garantieperiode als bedoeld in dit artikel voordoen, met uitzondering van die welke het gevolg is van normaal bederf of abnormaal gebruik, zullen, onverminderd de overige rechten van Postuma AGF kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde van Postuma AGF onmiddellijk en volledig door Leverancier worden hersteld, vervangen of aangevuld. De daarmee samenhangende kosten, schaden en renten als bedoeld in artikel 10 zijn voor rekening van Leverancier en terstond opeisbaar.

9.5. Indien na vorenbedoelde kennisgeving Leverancier niet binnen een voor Postuma AGF redelijke termijn is aangevangen met het herstel, is Postuma AGF bevoegd deze werkzaamheden te verrichten of door derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van Leverancier zonder nadere gevolgen voor de door Leverancier aangegane garantieverplichtingen, mits de Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld. Alle vorderingen die Postuma AGF hierdoor op Leverancier mocht hebben of krijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

10. Aansprakelijkheid en verzekering

10.1. Leverancier is aansprakelijk voor de schade die Postuma AGF lijdt of zal lijden als gevolg van ieder (al dan niet toerekenbaar) tekortschieten van Leverancier in de verplichtingen uit de Overeenkomst, telkens voor de hierna in artikel 10.2 genoemde in de desbetreffende categorie gedefinieerde schade tot in ieder geval de in die categorie genoemde bedragen (tenzij de schade in werkelijkheid lager is, tot dat schadebedrag), ongeacht de vraag of Leverancier daadwerkelijk overeenkomstig het in dat artikel 10.2 bepaalde verzekerd is.

10.2. Leverancier staat ervoor in dat zij zich adequaat heeft verzekerd en zich adequaat verzekerd zal houden ten aanzien van de risico’s die voor Leverancier voortvloeien uit de Overeenkomst(en), onder de verplichting om op eerste verzoek van Postuma AGF de betreffende polissen aan Postuma AGF te verstrekken. Deze verzekeringen zullen in ieder geval omvatten:

  1. te allen tijde een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) – met vrijheid van leveringsvoorwaarden – met een verzekerd bedrag van minimaal € 2.500.000,- per aanspraak;
  2. indien Goederen worden geleverd die door Postuma AGF en/of haar opdrachtgever(s) in het productieproces worden bewerkt en/of geïntegreerd in andere duurzame of technische Goederen en/of installaties: een (aanvullende) dekking op de AVB ten behoeve van de kosten van recall, demontage, montage, assemblage, transport, opslag, vernietiging en advertenties en aanverwante zaken, met een verzekerd bedrag van minimaal 3 keer de factuurwaarde, met een minimum van € 100.000,- en een dekking geldig tot minimaal 2 jaar na de leveringsdatum van de betreffende Goederen. Leverancier zal in ieder geval zijn gehouden een beroep op deze verzekering te doen indien er sprake is van 3 of meer Goederen die gelijksoortige tekortkomingen vertonen;
  3. indien er werkzaamheden plaatsvinden aan zaken in een locatie van Postuma AGF: een Constructie All Risks verzekering (CAR)/Bouw- en Montagewerkenverzekering met een dekking voor ‘Eigendommen opdrachtgever’, of een AVB met dekking voor opzichtrisico tot een bedrag van minimaal € 100.000,-;
  4. indien er sprake is van opslag, verwerking en/of bewerking van persoonsgegevens en andere computerdata van Postuma AGF en/of het anderszins ter beschikking stellen van (andere) Diensten op het gebied van informatietechnologie: een Data Risks of Cyber Crime verzekering met een verzekerd bedrag van minimaal € 500.000,-.

10.3. Indien de in artikel 10.2 sub b genoemde verzekeringsdekking in redelijkheid niet kan worden verkregen – hetgeen Leverancier nimmer ontslaat van haar aansprakelijkheid en verplichting tot vergoeding van schade – dan zal Leverancier aan Postuma AGF een Schriftelijke vrijwaring van haar leverancier(s) of producent(en) verstrekken die minimaal de mogelijke aanspraken van derden voor de in artikel 10.2 sub b genoemde zaken omvat.

10.4. Leverancier vrijwaart Postuma AGF tegen aanspraken van derde(n) terzake van schade, als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde Goederen, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van productaansprakelijkheid, en/of als gevolg van handelen of nalaten van Leverancier of zijn hulppersonen.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Leverancier garandeert dat de door haar geleverde Goederen en resultaten van Diensten op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige regelgeving, waaronder intellectuele en industriële eigendomsrechten, en vrijwaart Postuma AGF zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

11.2. Alle informatie, de offerteaanvraag, specificaties, gegevens, documenten en overige bedrijfsinformatie die door Postuma AGF in het kader van de (totstandkoming) van de Overeenkomst aan Leverancier worden verstrekt en/of zijn vervaardigd, mogen door Leverancier op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor zij door Postuma AGF aan Leverancier ter beschikking worden gesteld en blijven te allen tijde eigendom van Postuma AGF.

11.3. Leverancier vrijwaart Postuma AGF voor aanspraken in verband met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en vergelijkbare aanspraken zoals met betrekking tot know-how of ongeoorloofde mededinging. Leverancier is gehouden om al datgene te doen dat nodig is voor het treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen aan voorkoming van stagnatie bij Postuma AGF en tot beperking van de door Postuma AGF te maken extra kosten of te lijden schade in dit verband, een en ander op kosten van Leverancier.

12. Persoonsgegevens en databeveiliging

12.1. Leverancier zal in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te allen tijde voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van databeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens (privacy).

12.2. Indien Leverancier in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt die zijn verkregen van Postuma AGF, dan zal Leverancier deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor Leverancier deze heeft verkregen.

12.3. Leverancier verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Leverancier zal de persoonsgegevens te allen tijde beschermen tegen verlies, vernietiging of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdend met de stand van de techniek en de redelijke kosten van tenuitvoerlegging.

12.4. Leverancier staat er voor in dat uitsluitend door Postuma AGF geautoriseerde derden toegang hebben tot de persoonsgegevens van Postuma AGF.

12.5. Leverancier staat er voor in dat de persoonsgegevens op geen enkele wijze buiten de Europese Unie zullen worden verwerkt, ook niet via opslag in de cloud.

12.6. Leverancier is verplicht op eerste verzoek van Postuma AGF een bewerkers- of soortgelijke overeenkomst te sluiten, met daarin redelijke en marktconforme voorwaarden.

12.7. Ieder beveiligingsincident of vergroot risico op een beveiligingsincident zal Leverancier direct aan Postuma AGF en, voor zover vereist, iedere bevoegde instantie melden. Leverancier informeert Postuma AGF tevens over de te nemen maatregelen ter voorkoming van een nieuw beveiligingsincident.

12.8. Leverancier vrijwaart Postuma AGF van elke aanspraak van derden voor (de gevolgen van) overtreding door Leverancier van de in dit artikel verwoorde verplichtingen en zal aan Postuma AGF alle in verband daarmee geleden schade en gemaakte kosten vergoeden.

13. Geheimhouding

Leverancier is gehouden tot geheimhouding van elke informatie waarvan hij vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat Postuma AGF een belang bij geheimhouding heeft. Zulks betreft in ieder geval specificaties, financiële informatie, handboeken en productgegevens verband houdende met de Goederen en/of Diensten. Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, zal informatie in exclusieve eigendom blijven toekomen aan de Partij die de informatie bekend maakt aan de andere Partij. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, zal de Partij waaraan de informatie ter beschikking wordt gesteld de informatie niet verveelvoudigen, de informatie niet aan derden bekend maken of anderen toestaan zulks te doen. Leverancier zal haar personeel of door haar ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

14.  Overdracht rechten en verplichtingen aan derden

14.1. Leverancier is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst zonder voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Postuma AGF geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder tevens valt het vestigen van pandrechten. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Overdracht van rechten in de zin van 3:83 lid 2 BW is – behoudens Schriftelijke toestemming van Postuma AGF – uitgesloten. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

14.2. Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst, gebruik wil maken van de Diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, dan zal zij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe verkregen Schriftelijke toestemming van Postuma AGF, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

15. Ontbinding

15.1. Ingeval Leverancier een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft Postuma AGF het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder dat Postuma AGF tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Postuma AGF toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Postuma AGF in deze gevallen op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

15.2. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Leverancier of als Leverancier zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd of als Leverancier niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft Postuma AGF het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Postuma AGF tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Postuma AGF op volledige schadevergoeding.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle door Postuma AGF gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland locatie Zwolle.